'
Skomentuj
Adolf Hitler podczas I wojny światowej

Adolf Hitler podczas I wojny światowej

Rok:

Adolf Hitler (pierwszy z prawej) podczas I wojny światowej.

Źródło: http://stri.ms/t/4156/adolf_hitler_pierwszy_z_prawej_podczas_i_wojny_wiatowej_1914_r_1000x1000

  • Skomentuj
  • Rok: